Points of Sale

Avtokomanda
St.Jani Lukrovski 2
Monday-Friday: 08.00 – 17.00 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 02 / 2403 - 627
Aerodrom
Blvd.Jane Sandanski 26/9
Monday-Friday: 08.00 – 18.00, тел: 02 / 2403 - 627
GTC
St.Kej 13 Noemvri 3 GTC
Monday-Friday: 08.00 – 18.00 Saturday:09.00 – 14.00, тел: 02 / 3297 - 585
Head Office
Blvd.Majka Tereza 1
Monday-Friday: 08.00 – 18.00 Saturday:09.00 – 14.00, тел: 02 / 3105 - 674
Drachevo
St.Ratko Mitrovik 75 b
Monday-Friday: 09.00 – 17.00, тел: 02 / 2785 - 111
Kapistec
St.Franklin Ruzvelt 1
Monday-Friday: 08.00 – 17.00 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 02 / 3089 - 090
Karpos 3
Blvd:Partizanski Odredi 66, TC Leptokarija
Monday-Friday: 08.00 – 18.00 Saturday: 09.00 – 13.00, тел: 02 / 3099 - 815
Karpos 4
Blvd:Partizanski Odredi 88-6/1
Monday-Friday: 09.00 – 17.00, тел: 02 / 3091 - 312
Kisela Voda
St.Sava Kovacevik 1
Monday-Friday: 08.00 – 18.00 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 02 / 2786 - 760
Klinicki Centar
St.Vodnjanska 17
Monday-Friday: 08.00 – 16.00, тел: 02 / 3203 - 181
Saraj
St.Saraj bb
Monday-Friday: 09.00 – 17.00, тел: 02/ 5118470
Soboren hram
Blvd:Kliment Ohridski 30
Monday-Friday: 08.00 – 16.00, тел: 02 / 5112 670
Assembly
Gradski zid block 2
Monday-Friday: 09.00 – 17.00, тел: 02 / 3107 - 630
Old Aerodrom
Blvd:12 Makedonska brigade 20
Monday-Friday: 08.00 – 16.00, тел: 02 / 3105 - 818
Old Bazaar
St.Bitpazarska 58
Monday-Friday: 09.00 – 17.00, тел: 02 / 3293 - 053
Tri Biseri
Blvd.Jane Sandanski, TC Tri Biseri
Monday-Friday: 09.00 – 17.00, тел: 02 / 2403 - 890
Street Macedonia
St.Makedonija 45
Monday-Friday: 09.00 – 17.00, тел: 02 / 3203 - 193
Universal Hall
Blvd:Partizanski Odredi 43
Monday-Friday: 09.00 – 17.00 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 02 / 3248 - 911
Centar
St.Vasil Glavinov 3/5
Monday-Friday: 08.00 – 17.00 Saturday:09.00 – 13.00 , тел: 02 / 3219 - 535
Chair
St.Ferid Bajram 43
Monday-Friday: 08.00 – 18.00 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 02 / 2601 - 666
Chento
St.Madzari 50
Monday-Friday: 09.00 – 17.00, тел: 02/ 2524 011
Bitola Grozd
St.Josif Hristovski bb
Monday-Friday: 08.00 – 17.00 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 047 / 202 - 756
Bitola Shirok Sokak
St.Marshal Tito 45, Shirok Sokak
Monday-Friday: 09.00 – 17.00, тел: 047 / 208 - 641
Valandovo
St.Mosha Pijade 2
Monday-Friday: 08.00 – 16.00 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 034 / 383 – 355
Veles
St.Ilindenska 4/7
Monday-Friday: 08.00 – 17.00 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 043/ 214-454
Gevgelija
St.Dimitar Vlahov 7
Monday-Friday: 08.30 – 17.00 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 034/215 441
Gostivar
St.Borche Jovanovski bb
Monday-Friday: 08.00 – 16.30 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 042 / 221 - 330
Sveti Nikole
St.Vera Ciriviri 1
Monday-Friday: 08.00 – 16.00, тел: 032 / 226 - 770
Kavadarci
St.Ilindenska 81
Monday-Friday: 08.00 – 16.00 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 043 / 400 - 435
Kichevo
Blvd:Osloboduvanje bb
Monday-Friday: 08.30 – 16.30 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 045 / 224 - 460
Kochani
Trgovski centar block 17A
Monday-Friday: 08.00 – 16.00 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 033 / 276 - 910
Kriva Palanka
St.Marshal Tito 172
Monday-Friday: 08.00 – 16.00 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 031 / 475 – 280
Kumanovo 1
Square Marshal Tito bb
Monday-Friday: 08.00 – 17.00 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 031 / 438 - 420
Kumanovo 2
St.Oktomvriska revolucija 24
Monday-Friday: 08.00 – 16.00, тел: 031 / 475 - 271
Negotino
St.Marshal Tito bb
Monday-Friday: 08.00 – 16.00 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 043 / 364 - 010
Ohrid
St.Partizanska bb
Monday-Friday: 08.30 – 16.30 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 046 / 251 - 360
Prilep 1
Blvd.Goce Delchev bb
Monday-Friday: 09.00 – 17.00 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 048/400-283
Radovish
St.Goce Delchev 2
Monday-Friday: 08.00 – 16.00 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 032 / 633 - 771
Resen
St.11 Oktomvri bb
Monday-Friday: 08.00 – 16.00, тел: 047 / 455 - 071
Struga
St.Proleterski brigade bb
Monday-Friday: 08.30 – 16.30 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 046 / 782 - 765
Strumica
St.Blagoj Mucheto 8
Monday-Friday: 08.30 – 16.30 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 034 / 334 - 472
Tetovo
TC Merdzan,enter 1,floor 1
Monday-Friday: 09.00 – 17.00 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 044 / 356 - 700
Shtip
St.Vancho Prke bb
Monday-Friday: 08.00 – 17.00 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 032 / 387 - 920
Gjorce Petrov
St.Isaija Mazhovski 42
Monday-Friday: 09.00 – 17.00 Saturday:09.00 – 13.00, тел: 02 / 2034 - 902
Ilinden
St.9 115 a
Monday-Friday: 08.00 – 16.00, тел: 02 / 5118 - 243
Kisela Voda - Rasadnik
St.Sava Kovacevik 43
Monday-Friday: 09.00 – 17.00, тел: 02 / 5112 - 861
Prilep 2
St.Marksova 44
Monday-Friday: 08.00 – 16.00, тел: 048/400-571
Vinica
Marshal Tito 8
Monday-Friday: 08.00 – 17.00, тел: 033/511-674
Skrita vsebina