Заштеда за вработен

Информативна пресметка за поволностите кои ги нуди доброволното пензиско осигурување гледано од аспект на примањата на вработениот. Преку информативната пресметката може да се утврди какви ќе бидат ефектите врз примањата на вработениот, доколку вработениот даде согласност дел од неговата бруто-плата да се пренасочи во доброволен пензиски фонд, преку професионална пензиска шема организирана од неговиот работодавец.


“Жртвувањето на дел од мојата плата за Сава Пензија плус ги намалува трошоците што ги плаќам додека ги градам моите заштеди за пензија”.

Александар, Член на Сава Пензија плус


Потребно е корисникот да ги внесе следните податоци:

  • износот на нето-платата на лицето, односно вработениот
  • колкав износ од бруто-платата лицето сака да уплатува во доброволен пензиски фонд месечно

Исплатата на пензиски надоместок од доброволно пензиско осигурување се оданочува согласно одредбите од Законот за персонален данок на доход.


Ако се одлучите дел од платата да ја уплатите во доброволен фонд
Износ на нето плата
Износ на намалување на вашата нето плата Износ на средства уплатени на ваша пензиска сметка Месечна заштеда
За еден месец
Износ на намалување на вашата нето плата Износ на средства уплатени на ваша пензиска сметка Годишна заштеда % на зголемување споредено со уплата преку нето плата
За цела година
(ако дополнителните трошоци за ПДД и данок на добивка се на товар на компанијата)
За цела година
(ако дополнителните трошоци за ПДД и данок на добивка се на товар на вработениот)
Дополнителни трошоци при уплата на вкупен годишен придонес во доброволен фонд над законскиот максимум
Уплатен годишен придонес
ПДД
Данок на добивка

Како влезни параметри во пресметката се користени:

  • Месечниот износ на лично ослободување, кој важи за 2018
  • Највисоката основица за пресметка на придонеси од плата, која важи за 2018
  • Износот на ослободувањето од ПДД и данок на добивка, за уплатени придонеси во доброволен пензиски фонд, кој важи за 2018.