Ne ecim përpara në mënyrë të përgjegjshme
Best Sovereign Reserve Fund
Fondi më i mirë pensional në Evropën Qendrore dhe Lindore për vitin 2014