Kalkulator – Plani im pensional – persona juridik

Shënoni shumën e dëshiruar në kalkulator dhe kontrolloni se sa do të ishte shuma e kursimeve të projektuara nga kursimi pensional nëse jeni anëtar i Sava Penzija Plus përmes anëtarësimit professional.

Llogaritja ka natyrë informuese. Shuma e fitiuar e mjeteve të akumuluara është projektuar në bazë të parametrave të cilat vetë përdoruesi i fut: periudha e pagesës, gjendja aktuale e llogarisë profesionale, shuma mujore apo vjetore e kontributeve vullnetare, kompensimi i kontributeve të paguara dhe norma e pritur e kontributit. Llogaritja përfshin pikat tarifë për menaxhimin e aseteve dhe "kostot e transaksionit për më shumë detaje hap. Kontributi i llogarisë Suaj individuale vullnetare dhe/ose i llogarisë profesionale është i ndryshueshëm dhe varet nga kontributi i Fondit Tuaj pensional vullnetar dhe nga kompensimet e paguara nga shoqëria juaj e cila menaxhon me Fondin pensional vullnetar. Normat e ardhshme të kontributit nuk janë të garantuara. Pagesa e kontributit pensional nga sigurimi pensional vullnetar tatohet në përputhje me dispozitat e Ligjit mbi tatimin e të ardhurave personale.