Kursim për firmën

Llogari informuese për përfitimet të cilat i ofron sigurimi pensional vullnetar e shikuar nga aspekti i shpenzimeve të kompanisë. Nëpërmjet llogarisë informuese mund të përcaktohet se si do të jenë efektet mbi shpenzimet e kompanisë, nëse punëdhënësi vendos të bëjë promovim, të të punësuarve, të kryej pagesa të kontributeve për sigurim pensional në fondin pensional vullnetar, nëpërmjet skemës profesionale pensionale, në vend të rritjes së pagës të të punësuarve.


Është e nevojshme që përdoruesi të fusë të dhënat e mëposhtme:

  • Numri i të punësuarve për të cilët punëdhënësi do të paguaj kontribute në fondin pensional vullnetar, nëpërmjet skemës profesionale pensionale
  • Shumën e neto-pagës mesatare mujore, për numrin e përshtatshëm të të punësuarve për të cilët bëhet llogaritja
  • Cilën shumë shtesë, punëdhënësi, mund ta lë mënjanë për çdo të punësuar

Pagesa e kontributit pensional nga sigurimi pensional vullnetar tatohet në përputhje me dispozitat e Ligjit mbi tatimin e të ardhurave personale.


Shpenzimi i përgjithshëm nëse zgjidhni rritje të pagës Shpenzimi i përgjithshëm nëse zgjidhni sigurim pensional vullnetar Kursimi mujor nëse zgjidhni sigurim pensional vullnetar Kursimi vjetor nëse zgjidhni sigurim pensional vullnetar
Për një punojës
Për të gjithë punonjësit

Nëse pagesa mujore në sigurimin pensional vullnetar për çdo punonjës tejkalon shumën e përjashtimit tatimor vjetor, në kollonën e parashikimit të kostove shtesë në bazë të tatimit mbi fitimin dhe tatimin mbi fitimin parashikohen kursimet vjetore nëse zgjedhni një sigurim pensional vullnetar.

Si parametra hyrëse në llogari janë përdorur:

  • Shuma mujore për lirim personal, e cila vlen për vitin 2018
  • Baza më e lartë për llogaritjen e kontributeve të pagës, e cila vlen për vitin 2018
  • Shuma nga lirimi prej TAP dhe nga tatimi mbi fitimin, për kontribute të paguara në fondin pensional vullnetar, që vlen për vitin 2018.