Kursim për të punësuarin

Llogari informuese për përfitimet të cilat i ofron sigurimi pensional vullnetar e shikuar nga aspekti i të ardhurave të të punësuarit. Nëpërmjet llogarisë informuese mund të përcaktohet se si do të jenë efektet mbi të ardhurat e të punësuarve, nëse i punësuari jep pëlqimin që një pjesë e bruto-pagës së tij të ridrejtohet në fondin pensional vullnetar, nëpërmjet një skeme profesionale pensionale të organizuar nga punëdhënësi i tij.


“Sakrifikimi i një pjese të pagës sime për Sava Pension plus ul shpenzimet që paguaj derisa ndërtoj kursimet e mia për pension.”

Aleksandar, anëtar i Sava Pension plus


Është e nevojshme që përdoruesi të fusë të dhënat e mëposhtme:

  • Shuma e neto-pagës së personit, ose e të punësuarit
  • Cilën shumë nga bruto-paga e tij personi do të paguaj në fondin pensional vullnetar

Pagesa e kontributit pensional nga sigurimi pensional vullnetar tatohet në përputhje me dispozitat e Ligjit mbi tatimin e të ardhurave personale.


Nëse vendosni që një pjesë e pagës ta paguani në fondin vullnetar
Shuma e neto pagës
Shuma e uljes së pagës tuaj neto Shuma e mjeteve të paguara në llogarinë tuaj pensionale Kursimi mujor
Për një muaj
Shuma e uljes së pagës tuaj neto Shuma e mjeteve të paguara në llogarinë tuaj pensionale Kursimi vjetor % e rritjes krahasuar me pagimin nëpërmjet neto pagës
Për të gjithë vitin
(nëse shpenzimet shtesë për TAP dhe për tatim mbi fitimin janë në ngarkim të kompanisë)
Për të gjithë vitin
(nëse shpenzimet shtesë për TAP dhe për tatim mbi fitimin janë në ngarkim të punonjësit)
Shpenzimet shtesë gjatë pagimit të kontributit të përgjithshëm vjetor në fondin vullnetar mbi maksimumin të përcaktuar me ligj
Kontributi vjetor i paguar
TAP
Tatimi mbi fitimin

Si parametra hyrëse në llogaritje janë përdorur:

  • Shuma mujore për lirim personal, e cila vlen për vitin 2018
  • Baza më e lartë për llogaritjen e kontributeve nga paga, e cila vlen për vitin 2018
  • Shuma e lirimit nga TAP dhe nga tatimi mbi fitimin, për kontribute të paguara në fondin pensional vullnetar, që vlen për vitin 2018.