Појаснување на детален извештај за пензиска заштеда

  Појаснување на детален извештај за пензиска заштеда Друштвото согласно Законот за задолжително капитално...

Повеќе

Податоци за распределени лица

  Податоци за распределени лица   Осигуреници кои за првпат се вработиле по 1.1.

Повеќе

Промена на статус на осигуреник

  Бенифициран стаж Промена на статус на осигуреник Информација за осигурениците кои имаат...

Повеќе

Статут на Сава пензиски фонд

  Статут на Сава пензиски фонд   Со одредбите на Статутoт се уредува работењето на Сава Пензиски...

Повеќе

Информативен проспект

  Информативен проспект Информативниот проспект содржи целосни, точни и објективни податоци за Отворен...

Повеќе