Податоци за распределени лица

  Податоци за распределени лица   Осигурениците кои прв пат пристапуваат во задолжително пензиско и...

Повеќе

Статут на Сава пензиски фонд

  Статут на Сава пензиски фонд   Со одредбите на Статутoт се уредува работењето на Сава Пензиски...

Повеќе

Информативен проспект

  Информативен проспект Информативниот проспект содржи целосни, точни и објективни податоци за Отворен...

Повеќе

Промена на статус на осигуреник

  Бенифициран стаж Промена на статус на осигурување во тек на членување во Сава пензиски фонд ...

Повеќе

Појаснување на детален извештај за пензиска заштеда

  Појаснување на детален извештај за пензиска заштеда Друштвото согласно Законот за задолжително капитално...

Повеќе