Постапката за остварување право на пензија од вториот столб

  Програмирани повлекувања  Привремени програмирани повлекувања во комбинација со доживотен одложен ануитет Доживотен...

Повеќе

Наследување на средства

  Наследување на средства   Во согласност со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско...

Повеќе

Услови за користење на пензија

  62 години за жени 64 години за мажи 15 години работен стаж Услови за користење на пензија ...

Повеќе