Наследување на средства

  Наследување на средства   Во согласност со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско...

Повеќе

Постапката за остварување право на пензија од вториот столб

  Програмирани повлекувања  Привремени програмирани повлекувања во комбинација со доживотен одложен ануитет Доживотен...

Повеќе

Услови за користење на пензија

  62 години за жени 64 години за мажи 15 години работен стаж Услови за користење на пензија ...

Повеќе