Принос од инвестиции

  Номинален принос Реален принос Наплатени надоместоци Основен показател за перформансите на...

Повеќе

Сава пензија плус-Остварени резултати со 31.12.2019 година

  Нето вредност на фондот Вредноста на сметководствената единица Број на членови Сава пензија плус...

Повеќе

Надоместоци

  Надоместок од придонеси Месечен надоместок од нето средства Надоместок за премин Надоместоци ...

Повеќе

Инвестициска стратегија

  Толеранција кон ризик Потреба за ликвидност Временски хоризонт Даночни импликации Регулаторни аспекти ...

Повеќе

Инвестициско портфолио

  Акции Обврзници Домашен пазар Странски пазар Инвестициско портфолио  Инвестициите на...

Повеќе

Ризици

  Ризици Не постои принос без преземен ризик. Инвестициските ризици се неизоставен дел од инвестирањето и...

Повеќе