Видови на пензиски надоместоци

  Програмирани повлекувања Еднократна исплата Повеќекратни исплати Ануитет Комбинација од точките а),б),в) и г) ...

Повеќе

Наследување на средствата

  Во случај на смрт Општа неспособност за работа Наследување на средствата  Во согласност со...

Повеќе

Услови за пензиски надоместок

  10 години пред остварување на право на старосна пензија Услови за пензиски надоместок   ...

Повеќе