Rang dhe Çmime

 
NLB Fondi i Ri pensional sh.a. Shkup në vitin 2017 është vlerësuar si njëri ndër shoqëritë më të mira pensionale në Evropë, “IPE AWARDS“ e zgjodhën në rreth më të ngushtë në dy kategori

Kategoria e çmimit "Europa Qendrore dhe Lindore"

Коmisioni i Investment & Pensions Europe AWARDS në kategorinë "Evropën Qendrore dhe Lindore", morri vendim me të cilin NLB Fondi i ri pensional sh.a Shkup e zgjodhi listën e ngushtë të kandidatëve për çmime. Anëtarët e Komisionit për Shoqërinë tonë deklaruan:
 "Kjo është një kompani e pensioneve që ka një fokus shumë të fortë të klientit, transparencën në aspektin e investimeve, gatishmëri për të zhvilluar njohuritë financiare dhe për të edukuar opinionin në vend për rëndësisë së sistemit të pensioneve."
"NLB Fondi i ri pensional sh.a Shkup, është një kompani që ka një kuadër të trajnuar mirë dhe politikë të integruar në ekologji, përgjegjësi shoqërore dhe qeverisje të përgjegjshme korporative (ESG) që zbatohen për përzgjedhjen e shoqërive në të cilat ne investojmë asetet e fondit të pensionit".
"Ata janë një kompani me procese të përcaktuara mirë për menaxhimin e investimeve dhe iniciativave për të rritur ndërgjegjësimin e opinionit për sistemin e pensioneve dhe operacioneve financiare".
"Këtë vit ata hynë në zgjedhjen më të ngushtë dhe ne besojmë se ata mund të jenë në krye të vitit të ardhshëm".
 
Kategoria e çmimeve "Skemat e kontributeve të definuara dhe strategjive hibride" (Strategjitë DC & Hybrid)

Edhe në kategorinë " Skemat e kontributeve të definuara dhe strategjive hibride" ", NLB Fondi i ri pensional sh.a Shkup hyri në listën e ngushtë të kandidatëve për këtë çmim që jepet nga "IPE Awards" për vitin 2017. Anëtarët e kompanisë për Shoqërinë tonë deklaruan:
"Kompania ka ndërtuar një proces modern dhe të strukturuar për vendimmarrje që lidhet me anëtarët. Ata gjetën  mënyrë si të arrijnë deri te popullata, dhe rezultati është se 15% e popullatës punues në vendin e tyre të punës e kanë vizituar faqen edukative për të marrë më shumë informacion në lidhje me sistemin e pensioneve. "
• "Megjithëse legjislacioni përcakton kufizimet e investimeve, ata vlerësojnë me sukses supozimet për shpërndarje të mirë të fondeve".
"Për shkak se ka interes të ulët publik në sistemin e pensioneve, ata janë nxënës në një fushatë të madhe të marketingut që ka të vetmin qëllim edukimin e publikut dhe veçanërisht anëtarët e fondeve të pensioneve. Me aktivitetet e planifikuara në afat të gjatë do të përfitojnë anëtarët. "
"Pavarësisht nga të gjitha kufizimet në procesin e investimeve, ato kanë rezultate të shkëlqyera. Ato synojnë funksionimin transparent dhe edukimin e anëtarëve dhe publikut të gjerë për përfitimet e sistemit të pensioneve në vendin e tyre. Strategjia e tyre thotë se mbi 30% e buxhetit vjetor për marketing janë të gatshëm të kushtojnë për edukimin e popullatës në Maqedoni, duke pritur për të rritur ndërgjegjësimin mbi sistemin e pensioneve reformuar. Pjesa më e madhe e aktiviteteve të tyre janë të orientuara drejt procesit arsimor të popullsisë për sigurim pensional, sepse ai është një vend që nuk ka traditë të gjatë në këtë segment ".

Me respekt,
NLB Fondi i Ri pensional sh.a Shkup

Fondi i ri pensional i NLB Shkup, mori çmimin "Fondi më i mirë i rezervës sovrane në Evropë për vitin 2015"
 
Pas çmimit më të mirë të fondit pensional të vitit të kaluar në Evropën Qendrore dhe Lindore, këtë vit fondi i ri NLB pensional sh.a Shkup mori çmimin "Best".

Pas çmimit  të vitit të kaluar për fondin më të mirë të pensioneve në Evropën Qendrore dhe Lindore të këtij viti për menaxhimin e fondit pensional, NLB Fondi i ri pensional sh.a Shkup ka marrë një tjetër çmim prestigjioz " Fondi më i mirë i rezervës sovrane në Evropë për vitin 2015" nga revista prestigjioze financiare PE – INVESTMENTS&PENSIONS EUROPE ". Sipas "IPE", NLB Fondi i ri pensional sh.a. Shkup i plotëson kriteret për këtë kategori të re çmimesh, kryesisht për shkak të karakterit të tij të obligueshëm dhe rolin e saj në sistemin e reformuar pensioneve në Republikën e Maqedonisë.
 
Në arsyetimin për çmimin nga juria e "IPE", fondi i obligueshëm i  menaxhuar nga NLB Fondi i ri pensional sh.a Shkup është karakterizuar si një "fond me një strategji të re dhe komplekse të investimeve", që synon arritjen e objektivave të fondit. Në mënyrë të veçantë  u përmend menaxhimi i rrezikut, fokusimi në perspektivat afatgjata të kompanive të cilët investojnë asetet, dhe zhvillimi i kapitalit njerëzor si faktor kyç për menaxhimin e fondit.
 
Ky është një tjetër konfirmim i punës së suksesshme të NLB Fondi i ri pensional sh.a Shkup dhe NLB Grupës, por edhe për Republikën e Maqedoninë për funksionimin e suksesshëm të të gjithë sistemit të sigurimit pensional me financim kapital.
 
Me respekt,
NLB Fondi i Ri pensional sh.a Shkup
 
Fondi i ri pensional NLB a.d Shkup fitoi çmimin  "Fondi më i mirë i Pensioneve në Evropën Lindore dhe Qendrore për vitin 2014"
 
Ceremonia e cila u mbajt më 20 nëntor në Vjenë,u ndoq nga përfaqësuesit e fondeve më të mëdha të pensioneve nga 30 vende nga Evropa, revista prestigjioze financiare "IPE - INVESTMENTS & PENSIONET EUROPE" dha fondet pensionale të mira në disa kategori. Çmimet e dhëna nga revista IPE janë një nga çmimet më prestigjioze për kompanitë e pensioneve në Evropë.
NLB Fondi i ri pensional sh.a. Shkup e morri çmimin "Fondi Pensional më i mirë i Europës Lindore dhe Qendrore për vitin 2014 ", një rajon në të cilin veprojnë shumë fonde të pensioneve në disa shtete.
 
Revista e njohur IPE Publishers e Londrës, në përzgjedhjen e  fituesit merr parasysh një numër faktorësh që NLB Fondit të ri pensional sh.a Shkup i japin epitetin e një udhëheqësi rajonal në Evropën Qendrore dhe Lindore. Ndër faktorët të cilat Komisioni i IPE, i përbërë nga gjyqtarë përfaqësues të njohur të industrisë dhe akademisë, përveç të hyrave aktuale të vlerësuara nga pikëpamja e rreziqeve të marra përsipër, japin konsideratë për filozofinë, cilësinë, qasjen aktive dhe risitë në menaxhimin e aseteve,kualitetit të menaxhimit të rreziqeve, sistemin adekuat të qeverisjes korporative, cilësinë e kapitalit njerëzor dhe një mori faktorësh të tjerë që flasin për pozitën e Shoqërisë në rajon.
 
Ky çmim nuk është vetëm një mirënjohje e madhe për NLB Fondin e ri pensional sh.a Shkup dhe grupacionin NLB, por edhe konfirmim për Maqedoninë për funksionimin e suksesshëm të të gjithë sistemit të sigurimit pensional me financim kapital. Kjo është një njohje e madhe për kompaninë, e cila në vitet nga fillimi i saj me anë të punës së madhe të të gjithë ekipit profesional të stafit kanë prezantuar standardet më të larta, sisteme inovative dhe bashkëkohore të menaxhimit të fondeve të pensionit. Çmimi gjithashtu krijon përgjegjësi edhe më të madhe për Kompaninë, e cila do të vazhdojë në të ardhmen për të lëvizur kufijtë e cilësisë së punës në interes të anëtarëve të saj.
 
Njohja kombëtare për përgjegjësinë shoqërore për Fondin e ri pensional NLB sh.a Shkup
 
07.05. 2013
 
Trupi Koordinues për përgjegjshmërinë shorërore të kompanisë, së bashku me Ministrinë e Ekonomisë, i dhuroi Mirënjohjen Kombëtare për praktika me përgjegjësi shoqërore - pllakatë për vitin 2012 për. Fondin e ri pensional NLB sh.a Shkup

Dhënia solemne e Çmimit Kombëtar për praktikat më të mira shoqërore të ndërmarrjeve maqedonase në vitin 2012 u mbajt më 23 prill. Kompania është dhënë në kategorinë e Menaxhimit Etik, për projektin e Qeverisjes së mirë korporative.
 
Qëllimi i projektit është të nxjerrë në pah praktikat pozitive në fushën e qeverisjes së mirë korporative, të krijojë mekanizma efektivë të kontrollit, të krijojë dhe të kultivojë vlera të qëndrueshme.
 
Mirënjohja e akorduar e projektit demonstroi përpjekjet e suksesshme të Kompanisë dhe Grupit NLB përmes zbatimit të parimeve të qeverisjes së mirë korporative për të ndërtuar një strukturë të brendshme të brendshme, profesionalizëm në operacion dhe menaxhim të suksesshëm të fondeve të pensioneve.