FAQ | Fond pensional i detyrueshëm

A mund të kaloj në fond tjetër pensional?
Nëse jeni anëtar i një fondi pensional të obligueshëm dhe dëshironi të kaloni në një fond tjetër pensional të obligueshëm, ju duhet të nënshkruani një marrëveshje transferimi me kompaninë që menaxhon fondin tjetër të obligueshëm të pensioneve dhe të nënshkruani një deklaratë për transferim. Nëse anëtarësia në fondin aktual është më pak se ose e barabartë me 720 ditë, duhet të paguani një tarifë transferimi dhe nëse periudha e anëtarësimit është më e gjatë se 720 ditë, kalimi është pa pagesë.
 
Si të zgjedh fondin pensional?
E gjitha që duhet të bëni është të kontaktoni kompaninë pensionale që keni zgjedhur (ose të dyja kompanitë) dhe në kontakt me agjentin e licencuar, të gjeni të gjitha informacionet e nevojshme dhe të vendosni se ku duhet të bashkoheni. Telefononi numrin e telefonit 02/15 500 ose na dërgoni një e-mail në kontakt@sava-penzisko.mk

Ku mund të anëtarësohem në fondin e obligueshëm pensional?
Ju mund të bëni një anëtarësimin në një fond pensional të obligueshëm në një nga ekspoziturat tona në Sava sigurime sh.a Shkup, NLB Bank sh.a Shkup, në ambientet e kompanisë në "Nënë Tereza" nr. 1 në Shkup ose të kërkoni takim me një agjent në numrin e telefonit 02/15 500.
 
Cili është dallimi mes shtyllës së parë, të dytë dhe të tretë të sigurimit?
Për personat të cilët janë anëtarë vetëm e Fondit Pensional Shtetëror (shtylla e parë), kontributi për sigurim pensional dhe invalidor në shumën prej 18.8% të pagës bruto paguhet plotësisht në FSPIMV. Në Fondin e obligueshëm pensional (shtylla e dytë) prej 18.8% të pagës bruto të sigurimit të pensioneve, 12.8%  paguhet në FSPIMV, dhe 6% paguhet në llogarinë e fondit të obligueshëm në llogarinë e sigurimit të pensionit të individit. Shtylla e tretë është sigurimi vullnetar pensional ku fondet janë depozituar në mënyrë individuale ose nga punëdhënësi i llogarisë pensionit të anëtarit, dhe për ta nuk ka asnjë detyrim për rregullsinë në pagesën ose shumën e pagesave.

Kush mund të jetë anëtar i Fondit pensional të obligueshëm

Anëtarët e obligueshëm - Kontribuesit të cilët për herë të parë hyjnë në sigurimin e obligueshëm pensional dhe invalidor pas 1 janarit 2019 dh edatës së hyrjes janë më të rinj se 40 vjet, janë të obliguar të anëtarësohen dhe të paguajnë kontribute në fondin e obligueshëm pensional (shtylla e dytë) sipas zgjedhjes së tyre deri sa janë pjesë e fondit të sigurimit të obligueshëm pensional dhe invalidor. Ky rregull ka përjashtime për të cilat më shumë informacion i gjeni  në seksionin Kush mund të jetë anëtar i fondit pensional Sava.

Si menaxhohen mjetet e mia?
Misioni i shoqatës në kuptim të menaxhimit të fondit është arritja e rendimentit optimal në afat të gjatë përmes menaxhimit aktiv të fondit pensional të obligueshëm duke e respektuar tolerancën për rrezik, rregullat dhe procedurat për matjen dhe menaxhimin e rreziqeve, të legjislacionit dhe të kufijve  të vendosur  gjatë investimit. Kështu, mjetet e fondeve pensionale investohen në letrat me vlerë shtetërore dhe të korporatave, depozite bankare, aksione dhe pjesëmarrje në fondet e investimeve për të arritur një kthim të duhur gjatë akumulimit të fondeve ose kursimet e pensionit të anëtarëve të saj

Cilat kompani janë pjesë e portofolit të fondit pensional?
Në tregun e brendshëm të kapitalit, Fondi i Pensioneve është një nga investitorët më të mëdhenj, i cili merr pjesë në strukturën e pronësisë së kompanive më të njohura maqedonase të listuara në Bursën e Maqedonisë. Përzgjedhjen e kompanive që janë apo do të jenë pjesë e portofolit të fondit e bën departamentin e investimeve bazuar në analiza të rregullta që vlerësojnë perspektivat e ardhshme të këtyre kompanive dhe kështu të kthimit të pritur mbi investimet në aksionet e tyre.
Në tregjet e huaja, mjetet e fondit pensional pjesërisht investohen drejtpërdrejt në aksionet e kompanive që vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian dhe OECD-së dhe që nga Sektori për investim janë vlerësuar si kompani me perspektiva relativisht më të mira afatgjatë, dhe pjesërisht investohen në aksione në fondet e investimeve përmes të cilave arrihet ekspozimi i shpërndarë në një portofol të aksioneve dhe / ose letrave me vlerë me karakteristika të caktuara të dëshiruara. Përveç kësaj, mjetet e fondit pensional investohen në letra me vlerë të huaja që plotësojnë kriteret e kualitetit të lartë dhe mbajnë një kthim të përshtatshëm kundrejt rrezikut.

Si dhe kur mund ti shfrytëzoj mjetet e mia?
E drejta për të përdorur mjetet nga llogaria individuale fitohet duke ushtruar të drejtën për pension, në përputhje me Ligjin për sigurimin pensional dhe invalidor. Në përgjithësi, kjo do të thotë dalja në pension në moshën 62 vjeç për një grua, dhe 64 vjet për një burrë me minimum 15 vjet stazh pune. Anëtarët e Shtyllës së Dytë do të marrin një pension nga Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nga institucioni i autorizuar për pagesën e një pensioni nga shtylla e dytë.
 
A janë mjetet e fondit pensional të trashëgueshme?
Mjetet nga llogaria individuale e të ndjerit janë të trashëgueshme, përveç në rastet kur personi i vdekur ka anëtarë të familjes të cilët kanë fituar të drejtën e pensionit familjar, në përputhje me Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor. Në një rast të tillë, kontrollohet institucionalisht  se nga cila shtyllë pensionale pensioni është më i lartë. Nëse përllogaritja e pensionit familjar është më e lartë se e shtyllës së dytë, anëtarët e familjes kanë të drejtë për pension familjar të heqin dorë nga pensioni i shtyllës së parë dhe të përdorin vetëm pensionin e shtyllës së  dytë.

Në çfarë mënyre i siguruari i realizon të drejtat e tij kur do të vijë koha për pensionim?
Kur anëtari i fondit të obligueshëm pensional ka të drejtë për një pension pleqërie sipas Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor, do të shfrytëzojë shumën e plotë të mjeteve të akumuluara në llogarinë e tij me të drejtën e zgjedhjes personale të anëtarit, për përzgjedhjen e modaliteteve të mëposhtme të pensioneve: a) tërheqje të programuara të siguruara nga shoqëria e pensioneve; b) tërheqje të përkohshme programuara të kombinuara me anuitet të vazhduar gjatë gjithë jetës; c) një anuitet të menjëhershëm që do të paguhet nga kompanitë e sigurimeve jetësore (pagesa e anuiteteve do të zbatohet, pasi  të jepet leja e parë për ushtrimin e veprimtarisë së sigurimit në klasën e anuiteteve dhe pagesa e anuiteteve për përfituesit e pensioneve).
 
A më është e garantuar shuma e pensionit?
Pensioni juaj i ardhshëm do të varet nga një numër faktorësh, por mbi të gjitha, nga shuma e fondeve të akumuluara në llogarinë tuaj, si dhe nga lloji i modalitetit të zgjedhur.

Çka nëse e ndryshoj mbiemrin ose adresën e banimit?
Ka disa mënyra për të përditësuar të dhënat tuaja personale:
1. Përditësimi elektronik përmes faqes sonë të internetit me qasje në llogarinë tuaj personale. Hyni në llogarinë tuaj personale me emrin tuaj të përdoruesit dhe fjalëkalimin që ju furnizuar brenda raportin vjetor për kursimet e pensionit, klikoni mbi të dhënat personale, të ndryshojë të dhënave që është i paefektshëm dhe të zgjidhni se ku për të marrë përditësimin kodin e konfirmimit. Ky opsion është për anëtarët ose anëtarët e pensionuar që tashmë kanë paraqitur të dhënat tona të vlefshme numrin e telefonit celular ose email.
2. Përditësimi me shkrim, gjatë së cilës duhet të vizitoni një nga pikat tona të shitjes në shoqërinë Sava sigurime, Shkup, NLB Banka AD Shkup, ose të vijnë në selinë e ad Fondit Pensional Sava Shkup dhe të plotësojnë kërkesën për  përditësim/korrigjim të të dhënave personale në prani të një personi të autorizuar / agjent i kompanisë i cili do të inspektojë identifikimin.
3. Dorëzimi i Kërkesës së plotësuar për përditësimin e të dhënave me postë. Në këto të dhëna përditësim do të kontaktohen nga ana e kompanisë për të përcaktuar identitetin e dërguesit të kërkesës, me një telefonatë e cila do të regjistrohet.
4. Përditësimi me telefonatë në 02 / 15-500. Në përputhje me rregulloren me thirrje telefonike, lejohet vetëm adresa e vendbanimit dhe / ose adresa e korrespondencës. Me këtë përditësim do të identifikohet anëtari, ku do të regjistrohet biseda telefonike.

Përse nuk më janë ndryshuar të dhënat, edhepse tashmë isha në bankë dhe plotësova formular për përditësimin e të dhënave personale për bankën?
 NLB Banka AD Shkup dhe Shoqata e Pensioneve Sava ad. Shkup janë subjekte të ndara ligjore që menaxhojnë të dhëna speciale për të dhënat personale për klientët / anëtarët e tyre. Për këtë arsye, duhet të plotësoni një model të veçantë për përditësimin e të dhënave personale për të dy institucionet.

Çka nëse ndodh të falimentojë shoqata e pensioneve?
Mjetet e grumbulluara në llogaritë e anëtarëve të fondeve pensionale të menaxhuara nga Shoqëria mbahen veçmas nga aktivet dhe pasuritë e Shoqërisë në Bankën e ruajtjrs së pasurisë. Nëse kompania e pensioneve falimenton, agjencia kompetente MAPAS do të kryejë një procedurë për zgjedhjen e një kompanie tjetër që merr përsipër menaxhimin e aseteve të fondeve të pensioneve.

Fondi vullnetar pensional- Sava pension plus
 
Kush mund të jetë anëtar i fondit vullnetar pensional?
Një anëtar i një fondi të pensionit vullnetar mund të bëhet çdo person i cili i plotëson kushtet për anëtarësim të parashikuar në Ligjin për sigurim pensional vullnetar me financim kapital, nëse ka të paktën 15 dhe më së shumti  70 vjet.

A mund që personi i papunësuar të bëhet anëtar i fondit vullnetar pensional?
Personi i papunësuar mund të bëhet anëtar i fondit vullnetar pensional nëse ka moshën të paktën 15 vite dhe më së shumti 70 vite.
 
Ku mund të anëtarësohem në fondin vullnetar pensional?                                                                                           
Ju mund të bëni anëtarësimin në Fondin Pensional Vullnetar në një nga pikat tona të shitjes në degët e shoqtatës Sava Sigurimet sh.a. Shkup, NLB Banka sh.a Shkup, në ambientet e shoqërisë së pensioneve Sava ad. Shkup ose përmes agjentëve të licencuar në shitje. Telefononi numrin e telefonit 02/15 500 ose na dërgoni një e-mail në kontakt@sava-penzisko.mk

Si bëhet pagesa?                                                                                                                                                                             
Pagesa për një llogari individuale bëhet vetëm nga llogaria e transaksionit të anëtarit dhe / ose paguesit (kur ka një pagues tjetër fizik). Pagesa e një llogarie profesionale kryhet nga llogaria e transaksionit të siguruesit / firmës.                                                                                                                                                                                     
Si menaxhohen, respektivisht investohen mjetet?                                                                                                 
Misioni i shoqatës në kuptim të menaxhimit të fondit është arritja e rendimentit optimal në afat të gjatë përmes menaxhimit aktiv të fondit pensional të obligueshëm duke e respektuar tolerancën për rrezik, rregullat dhe procedurat për matjen dhe menaxhimin e rreziqeve, të legjislacionit dhe të kufijve  të vendosur  gjatë investimit. Kështu, mjetet e fondeve pensionale investohen në letrat me vlerë shtetërore dhe të korporatave, depozite bankare, aksione dhe pjesëmarrje në fondet e investimeve për të arritur një kthim të duhur gjatë akumulimit të fondeve ose kursimet e pensionit të anëtarëve të saj.                                                                                                                                  

Cilat kompani janë pjesë e portofolit të fondit pensional?                                                                                        
Në tregun e brendshëm të kapitalit, Fondi i Pensioneve është një nga investitorët më të mëdhenj, i cili merr pjesë në strukturën e pronësisë së kompanive më të njohura maqedonase të listuara në Bursën e Maqedonisë. Përzgjedhjen e kompanive që janë apo do të jenë pjesë e portofolit të fondit e bën departamentin e investimeve bazuar në analiza të rregullta që vlerësojnë perspektivat e ardhshme të këtyre kompanive dhe kështu të kthimit të pritur mbi investimet në aksionet e tyre.   Në tregjet e huaja, mjetet e fondit pensional pjesërisht investohen drejtpërdrejt në aksionet e kompanive që vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian dhe OECD-së dhe që nga Sektori për investim janë vlerësuar si kompani me perspektiva relativisht më të mira afatgjatë, dhe pjesërisht investohen në aksione në fondet e investimeve përmes të cilave arrihet ekspozimi i shpërndarë në një portofol të aksioneve dhe / ose obligacione me karakteristika të caktuara të dëshiruara. Përveç kësaj, mjetet e fondit pensional investohen në letra me vlerë të huaja që plotësojnë kriteret e kualitetit të lartë dhe mbajnë një kthim të përshtatshëm kundrejt rrezikut.                                                                                                            
 
Si dhe kur mund të shfrytëzohen mjetet e paguara në shyllën e tretë?    
E drejta për pagesën e përfitimit të pensionit të shtyllës së tretë sigurohet në dhjetë vitet e para para moshës së pensionit, që zakonisht nënkupton në moshën 52 vjeç për një grua dhe 54 vjet për një burrë. Fondet në llogarinë individuale / profesionale sipas zgjedhjes individuale mund të paguhen në formën e:
 
∙ tërheqjet e programuara,
 
∙ anuitetet,
 
• pagesat e njëhershme,
 
∙ pagesa të shumëfishta ose
 
∙ një kombinim i llojeve të lartpërmendura të pagesave.
 
Përfitimet pensionale u nënshtrohen tatimit mbi të ardhurat personale në përputhje me Ligjin mbi Tatimin në të Ardhurat Personale.                                                                                                 

A janë mjetet e fondit pensional të trashëgueshme në rast të vdekjes së personit të siguruar?
Në rast të vdekjes së një anëtari të Sava Pension Plus, fondet në llogari trashëgohen, dmth. bëhen pjesë e trashëgimisë së personit të vdekur, ndërsa në rast të identifikimit të një anëtari të paaftësisë së përgjithshme për punë, Ligji parashikon tërheqjen e fondeve pa pasur parasysh moshën.

Çka nëse e ndryshoj mbiemrin ose adresën e banimit?
 
Ka disa mënyra për të përditësuar të dhënat tuaja personale:
 
1. Përditësimi elektronik përmes faqes sonë të internetit me qasje në llogarinë tuaj personale. Hyni në llogarinë tuaj personale me emrin tuaj të përdoruesit dhe fjalëkalimin që ju furnizuar brenda raportin vjetor për kursimet e pensionit, klikoni mbi të dhënat personale, të ndryshojë të dhënave që është i paefektshëm dhe të zgjidhni se ku për të marrë përditësimin kodin e konfirmimit. Ky opsion është për anëtarët ose anëtarët e pensionuar që tashmë kanë paraqitur të dhënat tona të vlefshme numrin e telefonit celular ose email.
 
2. Përditësimi me shkrim, gjatë së cilës duhet të vizitoni një nga pikat tona të shitjes në shoqërinë Sava sigurime, Shkup, NLB Banka AD Shkup, ose të vijnë në selinë e  Fondit Pensional Sava Shkup dhe të plotësojnë kërkesën për  përditësim/korrigjim të të dhënave personale në prani të një personi të autorizuar / agjent i kompanisë i cili do të inspektojë identifikimin.
 
3. Dorëzimi i Kërkesës së plotësuar për përditësimin e të dhënave me postë. Në këto të dhëna përditësim do të kontaktohen nga ana e kompanisë për të përcaktuar identitetin e dërguesit të kërkesës, me një telefonatë e cila do të regjistrohet.
 
4. Përditësimi me telefonatë në 02 / 15-500. Në përputhje me rregulloren me thirrje telefonike, lejohet vetëm adresa e vendbanimit dhe / ose adresa e korrespondencës. Me këtë përditësim do të identifikohet anëtari, ku do të regjistrohet biseda telefonike.