Supervizioni dhe Mbikëqyrja

Mbikëqyrësi i sigurimit të pensionit me financim kapital është Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimit pensional me financim kapital  (MAPAS) www.mapas.mk. Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimit pensional me financim kapital   është themeluar me qëllim të mbikëqyrjes së funksionimit të fondeve të pensioneve me qëllimin përfundimtar të mbrojtjes së interesave të anëtarëve të fondeve të pensioneve (siguruesit).

Agjencia ka kapacitetin e një personi juridik dhe është përgjegjëse për punën e saj para Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ajo mbikëqyr veprimtarinë e shoqërive të pensioneve, fondeve të obligueshme dhe vullnetare të pensioneve, si dhe kujdestarëve të aseteve dhe menaxherëve të huaja të mjeteve.