Lehtësime tatimore

 

Sipas nenit 12, paragrafi 36, të Ligjit për tatimin në të ardhurat personale, tatimi mbi të ardhurat e korporatave nuk paguhet për kontributin e paguar në fondin pensional vullnetar për një vit kalendarik për punonjësit dhe për personin që realizon të ardhura nga veprimtaritë e pavarura, duke arritur në dy paga mesatare mujore bruto në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të pagur në janar të këtij viti, sipas Entit Shtetëror të Statistikave.

Sipas nenit 9, paragrafi 5 të Ligjit mbi Tatimin në fitim, si shpenzime të papranuara  për qëllime tatimore konsiderohen shpenzime në bazë të kontributeve vullnetare të paguara në një fond pensional vullnetar në fondin vullnetar pensional mbi shumën e dy pagave mesatare mujore bruto të paguara në vitin e kaluar në vend, në vit për të punësuar.