Kushtet për kompensimin pensional

Cilat janë kushtet për fitimin e të drejtës për kompensim pensional
 
Anëtari i fondit pensional vullnetar fiton të drejtën e kompensimit pensional nga sigurimi pensional vullnetar kapitalo financuar, së paku 10 vjet para moshës për fitimin e të drejtës të pensionit të pleqërisë konform Ligjit për sigurimin pensional dhe invalidor