Kushte për përdorimin e kontributit të pensionit

Anëtari i fondit pensional të detyrueshëm fiton të drejtën e pensionit nga sigurimi i detyrueshëm pensional me financim kapital kur do të fitoj të drejtën për pension pleqërie në përputhje me Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor:

 

  • Mosha: 64-vjeçe për burra, 62-vjeçe për femra;
  • Përvojë pune: minimumi 15 vjet;