Мој пензиски план - физички лица

Впишете го посакуваниот износ во калкулаторот и проверете колкава ќе биде Вашата очекувана пензиска заштеда доколку се зачлените во Сава Пензија плус преку индивидуално членство.

 

Мој пензиски план - физички лица

ден
ден
%
 

Пресметката е од информативна природа. Добиениот износ на акумулирани средства е проектиран врз основа на параметрите кои корисникот самиот ги внесува: период на уплата, моментална состојба на доброволна индивидуална сметка, месечен или годишен износ на доброволен придонес, надомест од уплатени придонеси и очекувана стапка на принос. Во пресметката се вклучени ставките: „надоместок за управување со средствата“ и „трансакциски трошоци“, за повеќе детали отвори.

Приносот на Вашата доброволна индивидуална сметка и/или професионална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот Доброволен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со Доброволниот пензиски фонд. Идните стапки на принос не се гарантирани. За индивидуалните членови е вклучен поврат на персонален данок. Износот на кој се пресметува повратот на данокот за една календарска година не може да биде поголем од 4 просечни месечни бруто-плати во Р. Македонија објавени за претходната година. Исплатата на пензиски надоместок од доброволно пензиско осигурување се оданочува согласно одредбите од Законот за персонален данок на доход.