Статут

 Со Статутoт на Сава Пензија плус се уредува работењето на пензискиот фонд, правната положба на членовите и пензионираните членови, користење на правата што им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на Сава Пензија плус, начинот на прибирање на придонесите, инвестирање на средствата, правниот однос помеѓу пензискиот фонд и Друштвото за управување, како и други прашања од интерес за остварување на целите на пензискиот фонд.

Статут