Информативен проспект

Информативниот проспект содржи целосни, точни и објективни податоци за Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус и Сава пензиско друштво а.д. Скопје како друштво кое управува со фондот, кои се потребни потенцијалниот член да донесе одлука за зачленување во Сава пензија плус и потенцијалниот пензиониран член да склучи договор за исплата на пензиски надоместок.

Информативен проспект со состојба 31.12.2023