Општи услови за деловна соработка

Општите услови за деловна соработка со Сава Осигурителна Групација, важат за сите договори коишто Друштвото ги склучува со добавувачите врз основа на нарачки на стоки или услуги.

Општи услови за Деловна соработка со Сава Осигурителна Групација

Етички кодекс на Сава пензиско друштво а.д. Скопје