Општи услови за набавки

Општите услови за набавки на Сава пензиско друштво а.д. Скопје, ул. Мајка Тереза бр.1, 1000 Скопје, важат за сите договори коишто Друштвото ги склучува со добавувачите врз основа на нарачки на стоки или услуги.

Општите услови за набавки на Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Етички кодекс на Сава пензиско друштво а.д. Скопје