Услови за пензиски надоместок

 

Кои се условите за стекнување право на пензиски надоместок?

Член на доброволен пензиски фонд стекнува право на пензиски надоместок од доброволно капитално финансирано пензиско осигурување најрано 10 години пред возраста за стекнување на право на старосна пензија во согласност со Законот за пензиско и инвалидско осигурување