Услови за користење на пензија

 

Член на задолжителен пензиски фонд стекнува право на пензија од задолжително капитално финансирано пензиско осигурување кога ќе стекне право на старосна пензија во согласност со Законот за пензиското и инвалидското осигурување:

  • Возраст: 64 години за мажи, 62 години за жени
  • Работен стаж: најмалку 15 години