Како се врши уплата?

Уплатата на доброволна индивидуална сметка се врши исклучително од трансакциската сметка на членот и/или уплатувачот (кога постои друго физичко лице уплатувач).

Уплата на професионална сметка се врши исклучително од трансакциската сметка на осигурителот.

Уплата може да се врши:

  • со посета на банка и пополнување на Образец ПП-30- по електронски пат, со користење на електронско банкарство во согласност со опциите кои ги нуди Вашата Банка за таков начин на трансфер на средства од Вашата трансакциска сметка
  • со давање на траен налог до Вашата банка (Напомена: Оваа услуга е овозможена само кај дел од деловните банки во Република Северна Македонија).

Не постои дефиниран минимален, ниту максимален износ на уплата, ниту обврска за вршење уплати на редовна основа. 

Со цел правилно евидентирање на Вашата уплата, образецот ПП-30 е потребно да го пополните на следниот начин:

 

Назив и седиште на примач: Сава пензија плус, Мајка Тереза 1, Скопје

Број на трансакциска сметка на примач: ............................................

Цел на дознака: (внесете го Вашиот број на договор во Сава пензија плус)

Повикување на број(задолжување): (внесете Ваш ЕМБГ/ЕДБ)

Повикување на број(одобрување): (внесете го Вашиот број на договор во Сава пензија плус)

 

Уплата можете да извршите на сметка на Сава пензија плус во повеќе деловни банки:

НЛБ Банка АД Скопје - 210059894340493

Стопанска банка АД Битола - 500000001444842

Уни Банка АД Скопје – 240000116579770

Комерцијална Банка ад Скопје - 300000004910370