Како се врши уплата?

Уплатата на доброволна индивидуална сметка се врши исклучително од трансакциската сметка на членот и/или уплатувачот (кога постои друго физичко лице уплатувач).

Уплата на професионална сметка се врши исклучително од трансакциската сметка на осигурителот.

Уплата може да се врши:

  • со посета на банка и пополнување на Образец ПП-30- по електронски пат, со користење на електронско банкарство во согласност со опциите кои ги нуди Вашата Банка за таков начин на трансфер на средства од Вашата трансакциска сметка
  • со давање на траен налог до Вашата банка (Напомена: Оваа услуга е овозможена само кај дел од деловните банки во Република Северна Македонија)
  • со користење на подготвениот примерок за уплата во апликацијата мКлик на НЛБ Банка. Примерокот е поставен во делот од апликацијата Плати/Примероци

Не постои дефиниран минимален, ниту максимален износ на уплата, ниту обврска за вршење уплати на редовна основа. 

Со цел правилно евидентирање на Вашата уплата, образецот ПП-30 е потребно да го пополните на следниот начин:

 

Назив и седиште на примач: Сава пензија плус, Мајка Тереза 1, Скопје

Број на трансакциска сметка на примач: ............................................

Цел на дознака: (внесете го Вашиот број на договор во Сава пензија плус)

Повикување на број(задолжување): (внесете Ваш ЕМБГ/ЕДБ)

Повикување на број(одобрување): (внесете го Вашиот број на договор во Сава пензија плус)

 

Уплата можете да извршите на сметка на Сава пензија плус во повеќе деловни банки:

НЛБ Банка АД Скопје - 210059894340493

Стопанска банка АД Битола - 500000001444842

Уни Банка АД Скопје – 240000116579770

Комерцијална Банка ад Скопје - 300000004910370

Стопанска Банка  АД Скопје - 200004041899976

Силк Роуд Банка АД Скопје - 280100109108765