Како се врши уплата?

Уплатата на доброволна индивидуална сметка се врши исклучително од трансакциската сметка на членот и/или уплатувачот (кога постои друго физичко лице уплатувач).

Уплата на професионална сметка се врши исклучително од трансакциската сметка на осигурителот.

Уплата може да се врши:

  • со посета на банка и пополнување на Образец ПП-30- по електронски пат, со користење на електронско банкарство во согласност со опциите кои ги нуди Вашата Банка за таков начин на трансфер на средства од Вашата трансакциска сметка
  • со давање на траен налог до Вашата банка (Напомена: Оваа услуга е овозможена само кај дел од деловните банки во Република Северна Македонија).

Не постои дефиниран минимален, ниту максимален износ на уплата, ниту обврска за вршење уплати на редовна основа. 

Образец ПП30