Основен показател за перформансите на портфолиото на Сава пензиски фонд за изминатиот период се движењата на вредностите на сметководствената единица и изведената стапка на номинален и реален принос, сведена на годишно ниво. Реалниот принос се добива од номиналниот принос корегиран за промената на нивото на трошоците на живот за пресметковниот период.

 

Принос од инвестиции*

 

Фонд

Период

Стапка на принос

Приносот на Сава пензиски фонд
во номинален износ
30.06.2016 – 30.06.2023 година
сведен на годишно ниво
5,49%
Приносот на Сава  пензиски фонд
во реален износ
30.06.2016 - 30.06.2023 година
сведен на годишно ниво
1,09%

 

Приносот кој се остварува од управувањето со средствата на Пензискиот фонд, им припаѓа на членовите и на пензионираните членови на фондот и пропорционално се распределува на нивните сметки.

Приносот на Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со задолжителениот пензиски фонд.

*извор: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување: www.mapas.mk