Надоместоци

Наплатувани надоместоци за доброволен пензиски фонд

Период Надоместок од придонеси Месечен надоместок од вредноста на нето средствата на доброволниот пензиски фонд
31.12.2009 - 28.02.2011 5,25% 0,15%
од 01.03.2011 до 31.12.2016 3,80% 0,10%
од 01.01.2017 до 30.04.2021 2,90% за индивидуални членови и максимум 3,80% за членови со професионална сметка 0,10%
од 01.05.2021 до 24.07.2023 2,50% за индивидуални членови и максимум 2,50% за членови со професионална сметка 0,075%
од 25.07.2023 2,50% за индивидуални членови и максимум 2,50% за членови со професионална сметка

0,075% за индивидуални членови и најмногу 0,075% за членови учесници во професионална пензиска шема

За членови учесници во професионална пензиска шема надоместокот од придонеси и месечениот надоместок од вредноста на нето средствата на фондот се уредува со договорот за вклучување на професионалната пензиска шема во Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус. Надоместоците се променливи согласно Закон. Нема намалување на надоместокот за постојано членство како процент од придонесите во доброволниот пензиски фонд.
 Надоместок за премин
Број на денови ≤ 360 10 Евра
Број на денови ≥ 360 Не се плаќа надоместок за премин
 
Вкупен износ на трансакциски трошоци (во денари во период) Износ на трансакциски трошоци/нето- средства на фондот
Период
2010 59.027 0,19%
2011 56.129 0,08%
2012 74.933 0,07%
2013 104.012 0,06%
2014 154.537 0,06%
2015 293.543 0,09%
2016  222.169 0,05%
2017 137.583 0,02%
2018 197.793 0,03%
2019 319.647 0,03%
2020 185.158 0,02%
2021

253.014

0,02%
2022 286.512 0,02%
2023 139.890 0,008%
 
Надоместок за банка чувар
НЛБ Банка АД Скопје,
како чувар на имот на Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус
Надоместок кој го плаќа Сава пензиско друштво а.д. Скопје, пресметан како процент од средствата на Сава пензија плус 0,12%   
 
Надоместок за МАПАС
Агенција за супервизија на
капитално финансирано пензиско
осигурување - МАПАС
Надоместок од пензиските друштва,
пресметан како процент од придонесите
уплатени во Сава пензија плус
0,7%
 Приносот на Вашата доброволна индивидуална сметка и/или професионална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот доброволен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со доброволниот пензиски фонд.

*Извор: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување: www.mapas.mk