Даночни ослободувања

Согласно член 9, точка 5 од Законот за данок на добивка, како непризнаени расходи за даночни цели се сметаат трошоците по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над

износот од две просечни месечни бруто плати, исплатени во претходната година во Република Северна Македонија, на годишно ниво по вработен.