Основен показател за перформансите на портфолиото на Сава пензија плус за изминатиот период се движењата на вредностите на сметководствената единица и изведената стапка на номинален и реален принос, сведена на годишно ниво. Реалниот принос се добива од номиналниот принос корегиран за промената на нивото на трошоците на живот за пресметковниот период. 

Принос од инвестиции

 

Фонд Период *Стапка на принос

Приносот на Сава пензија плус

во номинален износ

30.09.2011 – 30.09.2018 година сведен на годишно ниво 6,88%

Приносот на Сава  пензија плус

во реален износ

30.09.2011 - 30.09.2018 година сведен на годишно ниво 5,53%

 

Приносот кој се остварува од управувањето со средствата на Пензискиот фонд, им припаѓа на членовите и на пензионираните членови на фондот и пропорционално се распределува на нивните сметки.

 *извор: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување: www.mapas.mk

 Приносот на Вашата доброволна индивидуална сметка и/или професионална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот доброволен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со доброволниот пензиски фонд