Награди и признанија

НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје во 2017година е оценет како едно од подобрите пензиски друштва во Европа, “IPE AWARDS“ го избраа во потесен круг во две категории

Категорија на награди “Централна и Источна Европа“

Комисијата на Investment & Pensions Europe AWARDS во категоријата “Централна и Источна Европа” донесе одлука со која НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје го избра во потесниот круг на кандидати за награди. Членовите на комисијата за нашето Друштво изјавија:
 „Ова е пензиско Друштво кое има многу силен фокус кон клиентите, отвореност во однос на инвестициите, подготвеност да го развива финансиското знаење и да го едуцира населението во земјата за значењето на пензискиот систем”.
„НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје е компанија која има добро обучен кадар и високо интегрирана политика за Екологија, социјална одговорност и одговорно корпоративно управување (ESG) која ја применува при избор на компании во кои ги инвестира средствата на пензиските фондови”.
„Тие се Друштво со добро дефинирани процеси за управување со инвестициите и иницијативите за подигнување на јавната свест за пензискиот систем и финансиското работење”.
„Оваа година влегоа во најтесниот избор и веруваме дека можеби следната година повторно ќе бидат на врвот“.

Категорија на награди “Систем на дефинирани придонеси и хибридни стратегии“ (DC & Hibrid Strategies)

И во категоријата “Систем на дефинирани придонеси и хибридни стратегии“, НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје влезе во најтесниот круг на кандидати за оваа награда која ја доделува “IPE AWARDS“ за 2017. Членовите на комисијата за нашето Друштво изјавија:
„Друштвото има изградено модерен и структуиран процес за донесување одлуки кои се однесуваат на членовите. Тие пронајдоа начин како да стигнат до населението, а резултат на тоа е што 15% од работното население во нивната земја ја има посетено едукативната веб страна со цел да дојдат до повеќе информации за пензискиот систем”.
•„Иако законодавството им дефинира ограничувања во инвестирањето, тие успешно ги проценуваат претпоставките за добра распределба на средствата”.
„Бидејќи јавноста има низок интерес за пензискиот систем, тие се ученици во голема маркетинг кампања која има единствена цел, едукација на пошироката јавност и посебно членовите на пензиските фондови. Добро проектираните активности на долг рок ќе бидат во корист на членовите”.
„И покрај сите ограничувања во процесот на инвестирање, тие имаат одлични резултати. Тие се насочени кон транспарентно работење и едукација на членовите и пошироката јавност за придобивките од пензискиот систем во нивната земја. Нивната стратегија вели дека преку 30% од годишниот буџет за маркетинг се спремни да го наменат за едукација на населението во Македонија, а со тоа очекуваат да ја подигнат свеста на населението за реформираниот пензиски систем. Голем дел од нивните активности се насочени кон образовниот процес на населението за пензиското осигурување бидејќи тоа е земја која нема долгогодишна традиција во овој сегмент.“
Со почит,
НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје

 НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје ја доби наградата "Best Sovereign Reserve Fund in Europe for 2015"

По минатогодишната награда за најдобар пензиски фонд во Централна и Источна Европа, оваа година за управувањето со задолжителниот пензиски фонд, НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје доби уште попрестижна награда “Best Sovereign Reserve Fund in Europe for 2015” од страна на угледниот финансиски магазин “IPE – INVESTMENTS&PENSIONS EUROPE“. Според “IPE”, НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје ги исполнува критериумите за оваа нова категорија награди, пред се поради својот задолжителен карактер и својата улога во реформираниот пензиски систем во Р. Македонија.

Во образложението кон наградата од страна на жирито на “IPE”, задолжителниот фонд со кој управува НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје е окарактеризиран како „фонд со иновативна и комплексна инвестициона стратегија“ во функција на остварување на целите на фондот. Посебно се нотирани управувањето со ризиците, фокусот на долгорочните перспективи на компаниите во кои се инвестираат средствата, како и развојот на човечкиот капитал кој e клучен со управувањето со фондот.

Ова е уште една потврда за успешна работа на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, како и НЛБ Групацијата, но притоа и за Република Македонија за успешното функционирање на целокупниот систем на капитално финансирано пензиско осигурување.

Со почит,

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје

 

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје ја доби наградата "Најдобар пензиски фонд во Централна и Источна Европа за 2014 година"

На свечената церемонија којашто се одржа на 20 Ноември во Виена и на која беа присутни претставници од најголемите пензиски фондови од 30 држави од Европа, угледниот финансиски магазин “IPE – INVESTMENTS&PENSIONS EUROPE“ додели награди на најдобрите пензиски друштва во повеќе категории. Наградите кои ги доделува магазинот IPE се едни од најпрестижните награди за друштвата за управување со пензиски фондови во Европа.

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје ја доби наградата “Најдобар пензиски фонд во Централна и Источна Европа за 2014 година”, регион во кој функционираат голем број пензиски фондови во повеќе држави.

Реномираниот магазин IPE Publishers од Лондон, при изборот на победникот зема во предвид мноштво фактори кои на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје му го придаваат епитетот на лидер во регионот на Централна и Источна Европа. Меѓу факторите кои комисијата на IPE, составена од судии реномирани претставници на индустријата и академската јавност, покрај остварените приноси оценети од перспектива на превземените ризици, во предвид ги земаат и филозофијата, квалитетот, активниот пристап и иновативноста во управувањето со средствата, квалитетот на управувањето со ризиците, соодветниот систем на корпоративно управување, квалитетот на човечкиот капитал, како и мноштво други фактори кои говорат за позицијата на Друштвото во регионот.

Оваа награда, не е само огромно признане за НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, НЛБ Групацијата, туку и потврда за Р.Македонија за успешно функционирање на целокупниот систем на капитално финансирано пензиско осигурување. Истата е големо признание за Друштвото, кое во годините од своето основање преку напорна работа на целокупниот професионален тим на вработени воведе највисоки стандарди, иновативен и современт систем на управување со пензиските фондови. Наградата воедно поставува уште поголема одговорност за Друштвото, кое ќе продолжи и во иднина да ги поместува границите на квалитет во работењето во интерес на своите членови.

 

Национално признание за општествена одговорност за НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје

07.5.2013

Координативното тело за општествена одговорност на претпријатијата, заедно со Министерство за економија, додели Национално признание за општествено одговорни практики – плакета за 2012 година на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје.

Свеченото доделување на Националната награда за најдобри општествено одговорни практики на македонските претпријатија во 2012 година се одржа на 23 април 2013 година. Друштвото е наградено во категоријата Етичко управување, за проектот Добро корпоративно управување.

Целта на проектот е Друштвото да ги истакне позитивните практики од областа на доброто корпоративно управување, воспоставените ефикасни контролни механизми, создавајќи и негувајќи трајни вредности.

Доделеното признание за проектот ги покажа како успешни заложбите на Друштвото и на НЛБ Групацијата преку имплементација на принципите за добро корпоративно управување да изгради цврста внатрешна структура, професионализам во работењето и успешно управување со пензиските фондови.