Статут на Сава пензиски фонд

 

Со одредбите на Статутoт се уредува работењето на Сава Пензиски фонд, правната положба на членовите и пензионираните членови на Сава Пензиски фонд и користење на правата што им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на Сава Пензиски фонд, начинот на прибирање на придонесите од членовите согласно Законот, инвестирање на средствата, правните односи на Сава Пензиски фонд со Сава пензиско друштво а.д. Скопје, како и други прашања од интерес за остварување на целите на Сава Пензиски фонд.

Статут