Управен и надзорен одбор

Управниот одбор го претставува и го застапува Друштвото и раководи со неговата работа.

Членови на Управниот одбор се:

Мира Шекутковска - Член на Управен одбор (именувана за Претседател на Управен одбор од страна Надзорен одбор, во постапка за упис пред Централен регистар на Република Северна Македонија)

Давор Вукадиновиќ – Претседател на Управен одбор (во постапка за бришење од функцијата член и Претседател на Управен одбор пред Централен регистар на Република Северна Македонија)

Надзорниот одбор врши надзор врз работењето на Управниот одбор, ги одобрува и го следи извршувањето на предложените и преземените мерки за надминување на неусогласеностите и неправилностите во работењето на Друштвото.

Членови на Надзорниот одбор се:

Јуре Корент - Претседател на Надзорен одбор
Павел Гојковиќ - Член на Надзорен одбор
Мојца Горњак - Член на Надзорен одбор
Гоце Христов – Независен член на Надзорен одбор