Управниот одбор го претставува и го застапува Друштвото и раководи со неговата работа.

Членови на Управниот одбор се:


Снежана Станковиќ – Претседател на Управен одбор 
Д-р Петар Талески, FRM - Член на Управен одбор

Татјана Бојковска, CFA, CAIA – Член на Управен одбор

 

Надзорниот одбор врши надзор врз работењето на Управниот одбор, ги одобрува и го следи извршувањето на предложените и преземените мерки за надминување на неусогласеностите и неправилностите во работењето на Друштвото.


Членови на Надзорниот одбор се:

 Давид Бенедек – Претседател на Надзорен одбор 
 Павел Гојкович - Член на Надзорен одбор  
 Рок Мољк  – Член на Надзорен одбор
 Ерол Хасан –  Независен член на Надзорен одбор