Управен и надзорен одбор

 

Управниот одбор го претставува и го застапува Друштвото и раководи со неговата работа.

Членови на Управниот одбор се:

Мира Шекутковска – Претседател на Управен одбор

Д-р Петар Талески, FRM - Член на Управен одбор

Коста Ивановски, CFA - Член на Управен одбор

 
Надзорниот одбор врши надзор врз работењето на Управниот одбор, ги одобрува и го следи извршувањето на предложените и преземените мерки за надминување на неусогласеностите и неправилностите во работењето на Друштвото.


Членови на Надзорниот одбор се:

Павел Гојкович - Претседател на Надзорен одбор
Д-р Мојца Горњак – Член на Надзорен одбор
Петeр Скварча – Член на Надзорен одбор

Гоце Вангеловски – Независен член на Надзорен одбор