Управниот одбор го претставува и го застапува Друштвото и раководи со неговата работа.

Членови на Управниот одбор се:


Д-р Петар Талески, FRM – Претседател на Управен одбор 

 

Татјана Бојковска, CFA, CAIA – Член на Управен одбор

Снежана Становиќ - Член на Управен одбор 
Надзорниот одбор врши надзор врз работењето на Управниот одбор, ги одобрува и го следи извршувањето на предложените и преземените мерки за надминување на неусогласеностите и неправилностите во работењето на Друштвото.


Членови на Надзорниот одбор се:

 
  1. Павел Гојкович – Претседател на Надзорен одбор
  2. Петер Скварча  - Член на Надзорен одбор
  3. Рок Мољк  – Член на Надзорен одбор  
  4. Ерол Хасан –  Независен член на Надзорен одбор