Сава пензија плус - Остварени резултати заклучно со 31.03.2019 година

Нето средства на Сава пензија плус (во илјада денари) изнесуваат Вредноста на сметководствената единица изнесува Вкупен број на членови во Сава  пензија плус
819.793,58 176,667581 10.173
**извор: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување: www.mapas.mk
Приносот на Вашата доброволна индивидуална сметка и/или професионална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот доброволен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со доброволниот пензиски фонд .