Сава пензија плус - Остварени резултати заклучно со 31.08.2019 година*

Нето средства на Сава пензија плус (во илјада денари) изнесуваат Вредноста на сметководствената единица изнесува Вкупен број на членови во Сава  пензија плус
880.785,68 180,439707 10.344
*извор: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување: www.mapas.mk
Приносот на Вашата доброволна индивидуална сметка и/или професионална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот доброволен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со доброволниот пензиски фонд.