Сава пензиски фонд - Остварени резултати заклучно со 31.05.2020 година*

 

Нето средства на фондот

(во милиони денари)

Вредноста на сметководствената единица

Вкупен број на членови и

времено распределени лица

36.715,77 211,429174 243.388
Приносот на Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд.
*Извор: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување: www.mapas.mk