Сава пензиски фонд - Остварени резултати заклучно со 31.08.2023 година*

 

Нето средства на фондот

(во милиони денари)

Вредноста на сметководствената единица

Вкупен број на членови и

времено распределени лица

56.441,35 248,999757

257.298

Приносот на Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд.
Извор: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување: www.mapas.mk