Сава пензиски фонд - Остварени резултати заклучно со 31.03.2019 година*

 

Нето средства на фондот

(во милиони денари)

Вредноста на сметководствената единица

Вкупен број на членови и

времено распределени лица

30.335,19 201,314567 228.957
Приносот на Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд.
*Извор: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување: www.mapas.mk