Информативен проспект

Информативниот проспект содржи целосни, точни и објективни податоци за Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд кои се потребни потенцијалниот член да донесе одлука за зачленување во Сава пензиски фонд и потенцијалниот пензиониран член да склучи договор за програмирани повлекувања.

Информативен проспект со состојба 31.12.2023