Надоместоци

Надоместоци за задолжителен пензиски фонд

   
01.01.2010 - 31.12.2010 5,50%
01.01.2011 - 31.12.2011 4,50%
01.01.2012 - 31.05.2013 4,00%
01.06.2013 - 31.12.2013 3,75%
01.01.2014 - 31.12.2014 3,50%
01.01.2015 - 31.12.2015 3,25%
01.01.2016 - 31.12.2016 3,00%
01.01.2017 - 31.12.2017 2,75%
01.01.2018 - 31.12.2018 2,50%
01.01.2019 - 31.12.2019 2,25%
01.01.2020 - 31.12.2022 2,00%
01.01.2023 - 31.12.2023 1,90%
01.01.2024 -  1.80%

 

Наплатуван месечен надоместок од нето средства на Сава пензиски фонд
од почеток - 31.5.2013 0,05%
01.06.2013 - 31.12.2014 0,045%
01.01.2015 - 31.12.2016 0,04%
01.01.2017 - 31.12.2018 0,035%
01.01.2019 -  0,030%

 

Број на денови Износ на надоместок за премин
број на денови ≤ 720 15 евра
број на денови > 720 не се наплаќа надоместок за премин

 Сава пензиски фонд

Период Вкупен износ на трансакциски трошоци (во денари во период) Износ на трансакциски трошоци/нето- средства на фондот

2009

    981.070 0,02%
2010  1.527.630 0,03%
2011  2.512.296 0,03%
2012  3.447.127 0,04%
2013  2.655.895 0,02%
2014  2.843.367 0,02%
2015  3.055.107 0,02%
2016  2.366.145 0,01%
2017 1.389.359 0,01%
2018  1.510.521 0,01%
2019  953.106

0,003%

2020 1.881.537 0,005%
2021

2.470.041

0,01%
2022 2.816.365 0,01%
2023 1.880.642 0.003%

 

Институција

Тип на надоместок Износ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЛБ Банка АД Скопје,

како чувар на имот на

Сава пензиски фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

Надоместок кој го плаќа Сава пензиско друштво а.д. Скопје,

пресметан како процент од вкупната вредност на имотот

на Сава Пензиски фонд, со примена од 04.04.2019 година.

0,058% до 100 милиони евра
0,055% над 100 милиони евра до 200 милиони евра
0,050% над 200 милиони евра до 300 милиони евра
0,048% над 300 милиони евра до 400 милиони евра
0,040% над 400 милиони евра до 500 милиони евра
0,037% над 500 милиони евра до 600 милиони евра
0,035% над 600 милиони евра до 700 милиони евра
0,032% над 700 милиони евра до 800 милиони евра
0,029% над 800 милиони евра до 900 милиони евра
0,025% над 900 милиони евра до 1000 милиони евра
0,024% над 1000 милиони евра
Агенција за супервизија на
капитално финансирано пензиско
осигурување - МАПАС
Надоместок од пензиските друштва,
пресметан како процент од придонесите
уплатени во Сава пензиски фонд
0,7%
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Северна Македонија (Фонд за ПИОСМ)
 
Надоместок од пензиските друштва,
пресметан како процент од придонесите
уплатени во Сава пензиски фонд
0,1%

 

Приносот на Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд.

Извор: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување: www.mapas.mk