Вашата пензија на дланка

Инсталирај ја апликацијата и имај целосен и навремен увид во својата пензиска заштеда

  • Брз и едноставен пристап до состојбата на вашата пензиска заштеда
  • Бесплатна регистрација и користење на апликацијата
  • Известувања за пристигнати придонеси
  • Детален извештај за вашата пензиска заштеда во втор и трет столб
  • ажурирање на вашите лични податоци
  • дигитална сава пензиско план картичка

Преземи ја апликацијата