Поврат на персонален данок

Индивидуалните членови на Сава пензија плус имат можност да остварат поврат на персонален данок од 11,11% на уплатените средства во доброволниот пензиски фонд.
За да се изврши поврат на персонален данок до Управата за јавни приходи треба да се поднесат следите документи:
1. Барање за поврат на персонален данок - Сава пензиско друштво а.д. Скопје го испраќа овој документ до сите индивидуални членови.
2. Доказ за платена административна такса за обработка на барањето - При поднесување на Барање за поврат на персонален данок до Управата за јавни приходи ( подрачна единица ), потребно е членот да приложи доказ за платена административна такса за обработка на барањето во висина од 300 денари. Уплатница - ПП50
3. Доказ за платен персонален данок за тековната година - пресметка од плата, исплатена дивиденда и слично го доставува членот.