За акционерите

Сава пензиско друштво а.д. Скопје има единствена дејност на управување со Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд и Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус и нивно претставување пред трети лица како и други дејности поврзани со управувањето со фондовите.

Корпоративното управување на Сава пензиско друштво а.д. Скопје, претставува збир од заемни односи меѓу Управниот одбор, Надзорниот одбор, акционерите и останатите заинтересирани субјекти.
Корпоративното управување се заснова врз принципите на одговорност, транспарентност и контрола во одлучувањето и во секојдневното работење и известувањето за состојбите во Друштвото.

Акционер: Позаваровалница Сава д.д Љубљана (100%)

Врз основа на Уредбата со законска сила за престанување на важење на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба објавена во Службен весник на РСМ бр. 90 од 04.04.2020 година се определува нов датум за одржување на седницата на Годишното собрание на Сава пензиско друштво а.д. Скопје, претходно закажано за 27.03.2020 година, а кое согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба Службен весник на РСМ бр. 79 од 26.03.2020 година беше одложено.

Годишното собрание на Сава пензиско друштво а.д. Скопје ќе се одржи на ден 13.04.2020 година со почеток во 11:00 часот, со веќе предложениот дневен ред.

Сава пензиско друштво а.д. Скопје