За акционерите

Сава пензиско друштво а.д. Скопје има единствена дејност на управување со Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд и Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус и нивно претставување пред трети лица како и други дејности поврзани со управувањето со фондовите.

Корпоративното управување на Сава пензиско друштво а.д. Скопје, претставува збир од заемни односи меѓу Управниот одбор, Надзорниот одбор, акционерите и останатите заинтересирани субјекти.
Корпоративното управување се заснова врз принципите на одговорност, транспарентност и контрола во одлучувањето и во секојдневното работење и известувањето за состојбите во Друштвото.

Акционер: Позаваровалница Сава д.д Љубљана (100%)

 

Врз основа на член 29 од Статутот на Друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови Сава пензиско друштво а.д. Скопје, а согласно Одлуката на Управниот одбор бр. 02-357/1  од  21.02.2020 година

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

ВЕ ПОКАНУВА да учествувате на Годишно собрание на акционери на Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Годишното собрание на акционери на Сава пензиско друштво а.д. Скопје, ќе се одржи на ден 27.03.2020 година (петок), со почеток во 11:00 часот, во деловните простории на Сава пензиско друштво а.д.  Скопје, на ул. „Мајка Тереза” бр.1, Скопје, со следниот:

ДНЕВЕН РЕД

 1. Избор на Претседавач на Собранието на акционери;
 2. Избор на Записничар на Собранието на акционери;
 3. Годишен извештај за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје за 2019 година;

со

 • Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје за 2019 година;
 1. Извештај на Ревизорската куќа КПМГ Македонија ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на Сава пензиско друштво а.д. Скопје за 2019 година;

со

 • Предлог-одлука за усвојување на Извештај на КПМГ Македонија ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на Сава пензиско друштво а.д. Скопје за 2019 година;
 1. Извештај за резултатите од контролата на Надзорниот одбор спроведена врз годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за 2019 година;

со

 • Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за резултатите од контролата на Надзорниот одбор спроведена врз годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за 2019 година;
 1. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Сава пензиско друштво а.д. Скопје за 2019 година;

со

 • Самоевалуација за неговото работење од аспект на поединечните членови и колективно;
 • Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на Сава пензиско друштво а.д. Скопје за 2019 година;
 1. Предлог-одлуки за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор;
 2. Извештај за работењето на Управниот одбор на Сава пензиско друштво а.д. Скопје за 2019 година;

со

 • Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Управниот одбор на Сава пензиско друштво а.д. Скопје за 2019 година;
 1. Предлог-одлуки за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор;
 1. Годишен извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија на Сава пензиско друштво а.д. Скопје во 2019 година;
 1. Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка на Сава пензиско друштво а.д. Скопје за 2019 година;
 2. Предлог-одлука за распределба на добивка;
 3. Предлог-одлука за исплата на дивиденда за 2019 година;
 4. Предлог-одлука за назначување на овластен ревизор;
 5. Предлог-одлука за одобрување на Политика за следење на перформанси и наградување во Сава пензиско друштво а.д. Скопје;
 6. Предлог-Статутарна одлука за изменување на Статутот  Сава пензиско друштво а.д. Скопје.

Се повикуваат акционерите кои поседуваат акции со право на глас да учествуваат во работата на Собранието и да го пријават своето учество.

Акционерот може со писмено полномошно заверено кај нотар да именува застапник кој ќе го застапува на Собранието. За полномошник не може да биде определен: член на органот на управување, односно член на органот на надзор на Друштвото, вклучително и членовите на неговото потесно семејство; раководно лице во Друштвото или член на неговото потесно семејство; член на органот на управување, односно на органот на надзор, вработен или овластен ревизор на поврзани или зависни друштва со Друштвото, вклучително и членовите на неговото потесно семејство; застапник по закон или друго овластено физичко лице од Друштвото или од друго правно лице што е во сопственост на Друштвото и вработен или овластен ревизор во Друштвото.

Полномошното  и пријавата да се достават најдоцна пред почетокот на седницата на Собранието до Службата за општи, правни работи и усогласеност со прописи на Сава пензиско друштво а.д. Скопје (контакт телефон: 02/5100-285, телефакс: 02/3236 998).

Собранието ќе одлучува само по прашања кои се уредно ставени на дневен ред, во согласност со Статутот на Друштвото и со Законот за трговските друштва.

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување нови точки во дневниот ред согласно Законот за трговските друштва.

Барањата за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на Собранието се испраќа до Сава пензиско друштво а.д. Скопје, во рок од 8 дена од денот кога е испратена поканата за одржување на седница на Собранието, а дополнувањата се испраќаат на ист начин како што е испратена поканата.

Материјалите од дневниот ред и дополнителни информации согласно Законот за трговските друштва се достапни на увид на акционерите, секој работен од денот на испраќањето на поканата за свикување Собрание, од 10:00 до 12:00 часот, во деловните простории на Сава пензиско друштво а.д. Скопје, на ул. „Мајка Тереза” бр.1, Скопје, во Службата за општи, правни работи и усогласеност со прописи.

 
Сава пензиско друштво а.д. Скопје