Статут на Сава пензиско друштво а.д. Скопје

 Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови Сава пензиско друштво а.д. Скопје е правно лице со права и обврски утврдени со Законот за трговски друштва, закони кои го уредуваат системот на пензиско осигурување и овој Статут на Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови.

Статут на Сава пензиско друштво а.д. Скопје