Сава пензиски фонд-Остварени резулатати заклучно со 30.11.2018 година

  Нето вредност на фондот Вредност на сметководствена единица Број на членови Сава пензиски фонд -...

Повеќе

Надоместоци

  Надоместок од придонеси Месечен надоместок од нето средства Надоместок за премин Надоместоци ...

Повеќе

Принос од инвестиции

  Номинален принос Реален принос Наплатени надоместоци и провизии Основен показател за...

Повеќе

Ризици

  Ризици   Не постои принос без преземен ризик. Инвестициските ризици се неизоставен дел од инвестирањето и за...

Повеќе

Инвестициско портфолио

  Акции Обврзници Домашен пазар Странски пазар Инвестициско портфолио   ...

Повеќе

Инвестициона стратегија

  Толеранција кон ризик Даночни импликации Регулаторни аспекти Временски хоризонт Потреба за ликвидност ...

Повеќе