Принос од инвестиции

  Номинален принос Реален принос Наплатени надоместоци и провизии Основен показател за...

Повеќе

Сава пензиски фонд-Остварени резулатати заклучно со 30.09.2018 година

  Нето вредност на фондот Вредност на сметководствена единица Број на членови Сава пензиски фонд -...

Повеќе

Надоместоци

  Надоместок од придонеси Месечен надоместок од нето средства Надоместок за премин Надоместоци ...

Повеќе

Ризици

  Ризици   Не постои принос без преземен ризик. Инвестициските ризици се неизоставен дел од инвестирањето и за...

Повеќе

Инвестициско портфолио

  Акции Обврзници Домашен пазар Странски пазар Инвестициско портфолио   ...

Повеќе

Инвестициона стратегија

  Толеранција кон ризик Даночни импликации Регулаторни аспекти Временски хоризонт Потреба за ликвидност ...

Повеќе