Принос од инвестиции

  Номинален принос Реален принос Наплатени надоместоци и провизии Основен показател за...

Повеќе

Сава пензиски фонд-Остварени резултати заклучно со 31.12.2019 година

  Нето вредност на фондот Вредност на сметководствена единица Број на членови Сава пензиски фонд -...

Повеќе

Надоместоци

  Надоместок од придонеси Месечен надоместок од нето средства Надоместок за премин Надоместоци ...

Повеќе

Инвестициона стратегија

  Толеранција кон ризик Даночни импликации Регулаторни аспекти Временски хоризонт Потреба за ликвидност ...

Повеќе

Инвестициско портфолио

  Акции Обврзници Домашен пазар Странски пазар Инвестициско портфолио   ...

Повеќе

Ризици

  Ризици   Не постои принос без преземен ризик. Инвестициските ризици се неизоставен дел од инвестирањето и за...

Повеќе