Статут

  Статут  Со Статутoт на Сава Пензија плус се уредува работењето на пензискиот фонд, правната...

Повеќе

Како се врши уплата?

  Образец ПП30 Траен налог Како се врши уплата? Уплатата на доброволна индивидуална сметка се...

Повеќе

Информативен проспект

  Информативен проспект Информативниот проспект содржи целосни, точни и објективни податоци за Отворен...

Повеќе

Поврат на персонален данок

  Индивидуално членство Поврат на персонален данок   Членот на доброволниот пензиски фонд...

Повеќе

Појаснување на детален извештај за пензиска заштеда

  Појаснување на детален извештај за пензиска заштеда   Друштвото согласно Законот за задолжително...

Повеќе