Финансиски извештаи 2022

Финансиски извештаи

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје заклучно со 31.03.2022

Неревидиран финансиски извештај за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 31.03.2022

Неревидиран финансиски извештај за работењето на Сава пензија плус заклучно со 31.03.2022

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје заклучно со 30.06.2022

Неревидиран финансиски извештај за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 30.06.2022

Неревидиран финансиски извештај за работењето на Сава пензија плус заклучно со 30.06.2022

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје заклучно со 30.09.2022

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 30.09.2022

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на Сава пензија плус заклучно со 30.09.2022

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје заклучно со 31.12.2022

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 31.12.2022

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на Сава пензија плус заклучно со 31.12.2022

Годишен извештај

Годишен ревидиран финансиски извештај за Сава пензиско друштво а.д. Скопје за 2022 година

Годишен ревидиран финансиски извештај за Сава пензиски фонд за 2022 година

Годишен ревидиран финансиски извештај за Сава пензија плус за 2022 година

Годишен извештај за 2022 година

Извештаи од акционерски собранија

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец јануари 2022

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец март 2022

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец април 2022 

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец мај 2022

Извештај за учество на акционерски собранија во месец јули 2022

Извештај за учество на акционерски собранија во месец септември 2022

Извештај за учество на акционерски собранија во месец октомври 2022