Извештаи 2023

Финансиски извештаи

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје заклучно со 31.03.2023

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 31.03.2023

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензија плус заклучно со 31.03.2023

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје заклучно со 30.06.2023

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 30.06.2023

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензија плус заклучно со 30.06.2023

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје заклучно со 30.09.2023

Неревидирани основсни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 30.09.2023

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензија плус заклучно со 30.09.2023

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје заклучно со 31.12.2023

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 31.12.2023

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 31.12.2023

Годишен извештај

Годишен ревидиран финансиски извештај за Сава пензиско друштво а.д. Скопје за 2023 година

Годишен ревидиран финансиски извештај за Сава пензиски фонд за 2023 година

Годишен ревидиран финансиски извештај за Сава пензија плус за 2023 година

Извештаи од акционерски собранија

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец март 2023

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец април 2023

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец мај 2023

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец јули 2023

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец септември 2023