Финансиски извештаи 2021

Финансиски извештаи

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје заклучно со 31.03.2021

Неревидиран финансиски извештај за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 31.03.2021

Неревидиран финансиски извештај за работењето на Сава пензија плус заклучно со 31.03.2021

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје заклучно со 30.06.2021

Неревидиран финансиски извештај за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 30.06.2021

Неревидиран финансиски извештај за работењето на Сава пензија плус заклучно со 30.06.2021

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје заклучно со 30.09.2021

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 30.09.2021 

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на Сава пензија плус заклучно со 30.09.2021 

Годишен извештај

Извештаи од акционерски собранија

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец март 2021

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец април 2021

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец мај 2021

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец Јуни 2021

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец Септември 2021