Финансиски извештаи 2010

Финансиски извештаи

-Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 31.03.2010

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 30.06.2010

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 30.09.2010

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 31.12.2010

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 31.03.2010

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 30.06.2010

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 30.09.2010

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно 31.03.2010

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 30.06.2010

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 30.09.2010

Годишен извештај

-Годишен ревидиран финансиски извештај на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје за 2010 година

Годишен ревидиран финансиски извештај за работењето на отворен задолжителен пензиски фонд НЛБ Пензиски фонд за 2010 година

Годишен ревидиран финансиски извештај за работењето на отворен доброволен пензиски фонд НЛБ пензија плус за 2010 година

Годишен извештај 2010

Извештаи од акционерски собранија

-Извештај од акционерски собранија март

Извештај од акционерски собранија мај

Извештај од акционерски собранија јуни