Финансиски извештаи 2012

Финансиски извештаи

-Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 31.03.2012

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 30.06.2012

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 30.09.2012

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 31.12.2012

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 31.03.2012

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 30.06.2012

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 30.09.2012

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 31.12.2012

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 31.03.2012

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ пензија плус заклучно со 30.06.2012

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 30.09.2012

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 31.12.2012

Годишен извештај

-Годишен ревидиран финансиски извештај на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје за 2012 година

Годишен ревидиран финансиски извештај за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 31.12.2012 година

Годишен ревидиран финансиски извештај на НЛБ Пензија плус за 2012 година

Годишен извештај 2012

Извештаи од акционерски собранија

Извештај од акционерски собранија март

Извештај од акционерски собранија април

Извештај од акционерски собранија мај

Извештај од акционерски собранија јуни

Извештај од акционерски собранија јули

Извештај од акционерски собранија декември