Финансиски извештаи 2013

Финансиски извештаи

-Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 31.03.2013

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 30.06.2013

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 30.09.2013

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 31.12.2013

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 31.03.2013

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 30.06.2013

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 30.09.2013

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 31.12.2013

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 31.03.2013

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 30.06.2013

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 30.09.2013

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 31.12.2013

Годишен извештај

-Годишен ревидиран финансиски извештај на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје за 2013 година

Годишен ревидиран финансиски извештај за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 31.12.2013

Годишен ревидиран финансиски извештај на НЛБ Пензија плус за 2013 година

Годишен извештај 2013 година

Извештаи од акционерски собранија

-Извештај од акционерски собранија февруари

Извештај од акционерски собранија март

Извештај од акционерски собранија април

Извештај од акционерски собранија јуни

Извештај од акционерски собранија ноември