Финансиски извештаи 2014

Финансиски извештаи

-Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 31.03.2014

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 30.06.2014

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 30.09.2014

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 31.12.2014

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 31.03.2014

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 30.06.2014

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 30.09.2014

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 31.12.2014

Неревидирани финнасиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 31.03.2014

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 30.06.2014

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 30.09.2014

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 31.12.2014

Годишен извештај

-Годишен ревидиран финансиски извештај на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје за 2014 година

Годишен ревидиран финансиски извештај на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 31.12.2014

Годишен ревидиран финансиски извештај на НЛБ Пензија плус за 2014 година

Годишен извештај 2014 година

Извештаи од акционерски собранија

-Извештај од акционерски собранија јануари

Извештај од акционерски собранија март

Извештај од акционерски собранија април

Извештај од акционерски собранија мај

Извештај од акционерски собранија јуни

Извештај од акционерски собранија септември

Извештај од акционерски собранија ноември