Финансиски извештаи 2015

Финансиски извештаи

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 31.03.2015

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 30.06.2015

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 30.09.2015

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 31.12.2015

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 31.03.2015

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 30.06.2015

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 30.09.2015

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 31.12.2015

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 31.03.2015

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус зкалучно со 30.06.2015

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 30.09.2015

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 31.12.2015

Годишен извештај

-Годишен ревидиран финансиски извештај на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје за 2015 година

Годишен ревидиран финансиски извештај на НЛБ Пензиски фонд за 2015 година

Годишен ревидиран финансиски извештај на НЛБ Пензија плус за 2015 година

Годишен извештај 2015 година

Извештаи од акционерски собранија

-Извештај од акционерски собранија март

Извештај од акционерски собранија април

Извештај од акционерски собранија мај

Извештај од акционерски собранија јуни

Извештај од акционерски собранија јули

Извештај од акционерски собранија октомври

Извештај од акционерски собранија ноември