Финансиски извештаи 2016

Финансиски извештаи

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 31.03.2016
Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 31.03.2016
Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 31.03.2016
Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 30.06.2016
Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 30.06.2016
Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 30.06.2016
Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 30.09.2016
Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 30.09.2016
Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 30.09.2016
Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 31.12.2016
Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 31.12.2016
Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 31.12.2016

Годишен извештај

Годишен ревидиран финансиски извештај на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје за 2016 година
Годишен ревидиран финансиски извештај на НЛБ Пензиски фонд за 2016 година
Годишен ревидиран финансиски извештај на НЛБ Пензија плус за 2016 година
Годишен извештај 2016

Извештаи од акционерски собранија

Извештај за одржани собранија јануари 2016
Извештај за одржани собранија февруари 2016
Извештај за одржани собранија март 2016
Извештај од акционерски собранија април 2016
Извештај за одржани собранија мај 2016
Извештај за одржани собранија јуни 2016
Извештај за одржани собранија септември 2016
Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец декември 2016