Финансиски извештаи 2017

Финансиски извештаи

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 31.03.2017
Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 31.03.2017
Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 31.03.2017
Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 30.06.2017
Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 30.06.2017
Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 30.06.2017
Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 30.09.2017
Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 30.09.2017
Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 30.09.2017
Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје за период од 01.01. до 31.12.2017
Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд за период од 01.01. до 31.12.2017
Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус за период од 01.01. до 31.12.2017

Годишен извештај

Годишен ревидиран финансиски извештај за НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје за 2017
Годишен ревидиран финансиски извештај за НЛБ Пензиски фонд за 2017 година
Годишен ревидиран финансиски извештај за НЛБ Пензија плус за 2017 година
Годишен извештај за 2017 година

Извештаи од акционерски собранија

Извештај за одржани собранија јануари 2017
Извештај за одржани собранија март 2017
Извештај за одржани собранија април 2017
Извештај за одржани собранија мај 2017
Извештај за одржани собранија јуни 2017
Извештај за одржани собранија јули 2017
Извештај за одржани собранија октомври 2017
Извештај за одржани собранија ноември 2017
Извештај за одржани собранија декември 2017